MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

MANASTIR LEPAVINA NA BHTVPrilog o manastiru Lepavina i internet misionarenju arhimandrita Gavrila (Vučković) u emisiji "DUHOVNI MOSTOVI" na BHTV . 


 
 
Televizija Bosne i Hercegovine, emisija “Duhovni mostovi” – 18. mart 2012. godine
 
Novinarka: Teodora Vranješ
Snimatelj: Saša Jakovljević
 
Da internet može biti korisno sredstvo za širenje reči Božije i pravoslavno misionarstvo već jednu deceniju dokazuje otac Gavrilo, iguman manastira Lepavine.
 
Manstir Lepavinu, u okolini Zagreba, osnovao je davne 1550. godine monah koji je došao sa Hilandara, a krajem XVII veka u njemu je boravio Patrijarh Arsenije III Čarnojević. Manastirsko bratstvo proganjano je kroz vekove, a nakon razaranja u nemačkom bombardovanju 1943. godine, manastirski život je bio ugašen.
 
Dolaskom Mitropolita Jovana 1977. godine, ponovo su pokrenute veze manastira Lepavine i Hilandara, a 1984. godine u manastir dolazi otac Gavrilo. Uz čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Lepavinske, koja datira iz XVI veka, iguman Gavrilo danas je simbol ovog manastira.
 
Radomir Vučić  - saradnik misionarskog projekta manastira Lepavine: Manastir Lepavina je, geografski gledano, na periferiji Srpske Pravoslavne Crkve. Međutim, na izvestan način, postao je centar upravo zahvaljujući čudotvornoj ikoni i duhovnom radu oca Gavrila. Istorijski gledano, Lepavina se nalazi na razmeđi duhovnih uticaja, ukrštanja i sučeljavanja zapadne duhovne tradicije, judeohrišćanske i pravoslavlja. Tako da, u ovom neobičnom spoju, u moderno vreme, došao je jedan Svetogorac i uspeo da napravi sintezu ovog neobičnog jedinjenja, mada je to samo skica šta otac Gavrilo radi i što je dosad postigao, ali mislim da će iz tog kvasca, iz tog duhovnog semena, izrasti značajan duhovni impuls.
 
Izuzetno posećeno predavanje u Beogradu o manastiru Lepavini i ineternet misionarenju oca Gavrila svedoči o tome da je lepavinski iguman našao pravi način da dođe do srca vernika, prvenstveno mladih, koristeći prednosti komunikacije putem interneta za pravoslavno misionarenje. Novi manastirski veb-sajt ove godine navršava deceniju postojanja. A alat koji ocu Gavrilu pomaže u misionarskoj aktivnosti je internet radio Blagovesti. A za kontakt sa svojom duhovnom decom koristi Fejsbuk i Skajp, što je omogućilo da mu se približi 15,000 interaktivnih posetilaca.
 
Nenad Badovinac - saradnik misionarskog projekta manastira Lepavine: Više od 3,000 posetilaca dnevno poseti jedan veb-sajt. To je veliki broj. Oni u mesec dana učitaju više od 2 miliona očevih stranica, što je broj koji se ne može porediti ni sa jednim drugim sajtom duhovne prirode, sa crkvenim temama. Ova cifra od 2 miliona učitavanja izvedena je iz 6,000 tekstova objavljenih na ovom sajtu. Možemo reći da se na ovom sajtu nalazi kompletno pravoslavlje u malom. Ljudi ovde mogu pronaći sve duhovne teme koje ih zanimaju.
 
U potrazi za savetom, utehom, odgovorom na duhovne dileme i probleme koji opterećuju savremenog duhovnog čoveka, ljudi se obraćaju ocu Gavrilu. Geografski, sve druge prepeke kapituliraju pred prednostima savremene komunikacije, a njih koristimo na opšte dobro.
 
Nenad Badovinac: Otac Gavrilo je prepoznao tu prednost dvosmerne internet komunikacije, jer svaki korisnik može interaktivno sudelovati sa ocem. Tako su nastale knjige ”Duhovni razgovori,” gde su se mladi javljali ocu sa problemima duhovne prirode, i otac je sa njima mogao stupiti u kontakt. Da nije interneta, da nije tih novih tehnologija, puno mladih bi ostalo bez jedne tako vredne informacije kao što je ”Duhovni razgovori” sa ocem Gavrilom.
 
Otac Gavrilo je jedan od najstarijih i najznačajnijih Svetogoraca, a njegova aktivnost i riznica su znanja o Sv. Gori.
 
Radomir Vučić: Otac Gavrilo ima Svetogorski blog,  jedan deo njegovih aktivnosti sačinjava skup tekstova o Sv. Gori. Zašto je to značajno? Otac Gavrilo, kao jedan od najstarijih Svetogoraca, ima uvid u život Sv. Gore, koji možda nije prisutan u široj javnosti, u svesti naše Crkve. Tako da je taj njegov blog možda jedinstven u svetu. Takođe bitno je da on nešto što je esencionalno za srpsko kulturno nasleđe, za svetogorsko nasleđe, povezuje sa najmodernijim tehnologijama, kombinuje naizgled suprotno. To je jedinstveno. To je jedan model i obrazac, koji treba da služi na ugled za celu Crkvu i uopšte za zajednicu.  A to je, u izvesnom smislu, u dosluhu sa svetskim trendovima, i razmišljanjima i duhovnim dilemama kod drugih verskih grupa, i tradicionalnih i verskih zajednica, na koji način moderno i tradicionalno spojiti u jedno.
 
Trećina svetskog stanovništva koristi internet, a broj korisnika raste svakodnevno. Mlađi od 25 godina čine 45 odsto svetske populacije, a u Srbiji, više od 40 odsto domaćinstava ima internet priključak. Ovi pokazatelji svedoče o misionarstvu oca Gavrila, koji je među prvima u globalnoj mreži prepoznao šansu za  širenje reči Božije. Svakodnevni rast broja ljudi koji mu se obraća pokazuje da je izabrao pravi put, da drugima ukaže na pravi put.
 
 
  *  *  *
 
  BHTV “Spiritual Bridges” - March 18th, 2012
 
Journalist: Teodora Vranjesh
Director of photography: Sasha Jakovljevich

For over a decade father Gabriel, Abbot of the monastery Lepavina, proves that Internet can be a useful tool for spreading the word of God and for Orthodox missionary work.
 
Monastery Lepavina, which is located near Zagreb, was founded in 1550. by monk who came from monastery Chilandar. In the late seventeenth century, His Holiness Patriarch Arsenije III Carnojevic lived in the monastery. Monastery brotherhood was persecuted for centuries, and after destruction in German bombing in 1943, monastic life was extinct.
 
With the arrival of Metropolitan John in 1977, ties of monastery Lepavina and Chilandar were revived again. In 1984, father Gabriel came to the monastery. Together with the miraculous icon of the Holy Theotokos of Lepavina, which is dating from sixteenth century, Abbot Gabriel is the symbol of the monastery today.
 
Radomir Vucic – collaborator of the missionary project “Monastery Lepavina”: Geographically, monastery Lepavina is located on the “periphery” of the Serbian Orthodox Church. However, it became the center, thanks to the miraculous icon of the Holy Theotokos and father Gabriel’s spiritual work. Historically, Lepavina is located at the crossroads of spiritual influences and traditions of Western Judeo-Christian religion and Orthodoxy. However, in modern time, one monk from Mount Athos managed to make synthesis of this unusual mix - although it is only a sketch, what father Gabriel is doing and what he could accomplish. But I think, from this seed a significant spiritual impulse may grow…
 
Very well attended lecture about monastery Lepavina and father Gabriel’s Internet missionary work, which was hold in Belgrade, testified that Abbot of the monastery Lepavina found the right way to reach hearts of believers, especially young people, taking advantage of communication over the Internet for Orthodox missionary work. A new monastery’s website will mark a decade of existence this year. A tool that helps father Gabriel in missionary activities is Internet radio Blagovesti (radio Annunciation). He uses Facebook and Skype for contact with his spiritual children, which allowed him to communicate with 15,000 interactive visitors.
 
Nenad Badovinac – collaborator of the missionary project “Monastery Lepavina”: Statistic says that more than 3,000 visitors daily visit monastery’s website. That is a vast number. During a month, they upload more then 2 million father’s web pages. That is the number which cannot be compared with any other website of spiritual content, of ecclesiastical matters. This figure of 2 millions uploads is driven from 6,000 articles, which are published on the monastery website. We can say that complete Orthodoxy in small is located on this website. People can find all spiritual topics that interest them here.
 
Looking for advices, consolations, answers on spiritual dilemmas and problems that burden the contemporary faithful person, people turn to father Gabriel. Geographically, all other constraints capitulate before benefits of modern communication and we use them for common good.
 
Nenad Badovinac: Father Gabriel recognized advantage of Internet communication, because every user can interactively communicate with him. That is the way in which father’s book of spiritual conversation was written. Young people were contacting father and reported him their problems of a spiritual nature. Father could answer on their problems. If there were no Internet, no new technologies, many young people would have lost valuable information such as spiritual conversations with father Gabriel.
 
Father Gabriel is one of the oldest and most important Hagiorites, and his activity and treasure trove is knowledge about Holy Mount.
 
Radomir Vucic: Father Gabriel has a blog about Holy Mountain. That is one part of his activities. This blog constitutes a set of articles about Holy Mount. Why is this important? Father Gabriel is one of the oldest Hagiorites, he has insight into the life of Holy Mount, which may not be present in our church today. So it is that his blog might be unique in the world. He associates something that is essential for Serbian cultural heritage, for Holy Mount heritage, with modern technologies, combining seemingly opposite. It is unique. This is a model and form, which should be used by the whole church and the community in general. This is in line with global trends, and with thinking and spiritual dilemmas other religious groups, traditional and modern.
 
One third of the world population uses the Internet and number of users is growing daily. Forty five percent of users are younger than 25 years in Serbia, and more than forty percent of household has Internet. Those indicators attest about father Gabriel’s missionary work. He is among first who recognized potential to spread the word of God in a global network. The daily increase in the number of people who are contacting him shows that he chose the right way to indicate to others the right path.
 
 Translated by Bojana Srbljak

  *  *  *
 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ «ДУХОВНЫЕ МОСТЫ» - 18 марта 2012 г.

Журналистка: Теодора Враньеш
Оператор: Саша Яковльевич

    О том, что Интернет может быть полезным средством в распространении Слова Божьего и Православного миссионерства в течение десяти лет уже доказывает о. Гавриил – Игумен монастыря «Лепавина».

    Монастырь «Лепавина» в далёком 1550 году основал монах, который пришёл из «Хиландара», а в конце XVII века в нём некоторое время пребывал  Патриарх Арсений III  Черноевич . Монастырское братство преследовалось в течение многих веков. После разрушения от бомбордировки немецкой авиации в 1943 году монастырская жизнь прекратилась.

    С приходом Митрополита Иоанна в 1977 г. была обновлена связь монастырей «Лепавина» и «Хиландар». А в 1984 году в монастырь прибывает о. Гавриил. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы Лепавинской, датируемая  XVI веком, и Игумен Гавриил сегодня являются символами этого монастыря.

Радомир Вучич
, сотрудник миссионерского проекта монастыря «Лепавина»: «Монастырь «Лепавина», по географическим понятиям, находится на периферии, oднако, в каком-то смысле, он стал центром, благодаря Чудотворной иконе и духовному труду о. Гавриила. С исторической перспективы, монастырь «Лепавина» находится на границе духовных влияний, на перекрёстке западной духовной традиции Иудохристианства и Православия. И тут, в современный период пришёл один Святогорец и сумел сделать синтез из  этого необычного  соединения, хотя это пока только эскиз, то, что о. Гавриил делает и что он успел достигнуть, но я думаю, что из этого семени вырастут значительные духовные импульсы».
   
    Исключительно велико число посетителей лекции в Белграде о монастыре «Лепавина» и Интернет - миссионерстве о. Гавриила,  и это свидетельствует о том, что Лепавинский Игумен нашёл правильный путь к сердцам верующих, прежде всего, молодых, используя преимущества  общения посредством Интернета для православного миссионерства. Новому монастырскому сайту в этом году исполняется десять лет.  Инструмент, который о. Гавриилу помогает в миссионерскоф деятельности – это Радио «Благовест».  А для контактов со своими духовными детьми он использует «Фэйсбук» и «Скайп», что позволило вступить в интерактивное общение пятнадцати тысячам посетителей.

Ненад Бадовинац,
сотрудник миссионерского проекта монастыря «Лепавина»: «Одна цифра, три тысячи, говорит о том, что ежедневно три тысячи посетителей заходят на сайт – это огромная цифра. Они за месяц прочитывают более двух миллиона батюшкиных страниц. Эту цифру нельзя сравнить ни с одной другой цифрой посещаемости духовных сайтов, то есть, сайтов с церковными темами. Эта цифра в два миллиона получается от прочтения шести тысяч текстов, размещённых на сайте. Можно сказать, что на этом сайте находится всё Православие в миниатюре. Люди могут найти там все духовные темы, которые их интересуют».
   
    В поисках советов, утешения, ответов на духовные проблемы или дилеммы, которые мучают современного верующего человека, люди обращаются к о. Гавриилу. Географические и все другие препятствия капитулируют перед преимуществами современных способов общения, если мы их используем на общее благо.

Ненад Бадовинац: «Отец  Гавриил распознал преимущества Интернет - общения в двух направлениях, когда каждый пользователь может интерактивно участвовать в беседе с батюшкой. Так появились книги «Духовные беседы», когда молодые люди обращались к батюшке с проблемами духовного плана, и батюшка мог вступить с ними в общение. Если бы не было Интернета, если бы не было новых технологий, много молодых людей осталось бы без такой ценной информации как духовные разговоры с о. Гавриилом».
   
    Отец Гавриил – один из самых старых и самых значительных Святогорцев, и его деятельность -  ризница знания о Святой Горе Афон.

Радомир Вучич: «У отца Гавриила есть Святогорский блог, то есть, комплект текстов о Святой Горе Афон. Почему это так важно? Отец Гавриил как один из самых старых Святогорцев имеет представление о жизни на Святой Горе, чего нет в представлении широкой общественности, поэтому этот его блог, вероятно, единственный в мире. Что ещё очень важно,  что он является чем-то эссенциальным для сербского культурного наследия, потому что Святогорское наследие он связывает с самыми современными технологиями, соединяет, казалось бы, противоположное. Это – уникально, и это – модель и образец, который должен стать примером для всей Церкви, для всего общества. И это, в каком-то смысле, находится в согласии с мировыми тенденциями , размышлениями и духовными дилеммами других религиозных групп, традиционных и современных».

    Третья часть населения мира пользуется Интернетом, и количество пользователей увеличивается с каждым днём. 45% из них – младше 25 лет, а в Сербии более 40% семей подключены к Интернету. Эти показатели свидетельствуют о визионерстве о. Гавриила, который среди первых в Глобальной Сети увидел шанс для распространения Слова Божьего. Ежедневный рост количества людей, которые обращаются к нему, говорит о том, что он выбрал правильный путь, чтобы другим указать на правильный путь.

Перевод: Елена Заричная
22. 3. 2012.
 
  *  *  *
 
BHTV – Bosnien und Herzegowina – TV – Sender
„Spirituelle Brücken“ – 18. März 2012

Ein Beitrag von
Teodora Vranješ
Kammeramann:  Saša Jakovljević

Die Welt des Internet kann für die kirchliche Mission nützliches Werkzeug sein. Der Abt des Klosters Lepavina, Pater Gabriel stellt das seit mehr als einem Jahrzehnt unter Beweis.

Das Kloster gründete ein Athonit  aus dem serbischen Kloster Chilandari  1550. Ende des 17. Jahrhunderts verweilte hier einige Zeit der serbische Patriarch Arsenios III. Čarnojević. Seit Jahrhunderten wurde die Klosterbruderschaft verfolgt. Während eines deutschen Bombenangriffs 1943 wurde das Kloster zerstört. Somit erlischt das Leben im Kloster.

Seit der Ankunft des Metropoliten Johannes (Pavlović) 1977 wurden die Beziehungen zwischen den Klöstern Chilandari und Lepavina wieder ins Leben gerufen. Seit 1984 ist Pater Gabriel im Kloster Lepavina. Dieses Kloster ist der Aufbewahrungsort der wundertätigen Ikone der Gottesmutter von Lepavina. Die Ikone datiert aus dem 16. Jahrhundert. Die Ikone der Gottesmutter ist das Symbol des Klosters; aber auch sein Abt, Pater Gabriel Vučković.

Radomir Vučić, Projektmitarbeiter „Kloster Lepavina – Mission“:

„Kloster Lepavina liegt an der geographischen Peripherie, aber es hat sich in gewisser Weise zu einem geistigen Zentrum entwickelt.  Das Kloster hat den Status einer Pilgerstätte. Das ist in erster Linie dem Kult um die wundertätige Ikone der Mutter Gottes zu verdanken und zum anderen dem geistigen Wirken von Pater Gabriel und der Missionstätigkeit,  die von ihm geleitet wird.  Lepavina positioniert  sich in einer kulturhistorischen Grenzregion.  Es handelt  sich um einem Kreuzpunkt.  Hier fand  eine Begegnung,  Interaktion und zugleich ein Aufeinanderstoßen  der westlichen judeochristliche Traditionen einerseits  und  der christlichen Orthodoxie des Ostens andererseits  statt.  Dieser doppelten geistigen Verbindung wurde eine weitere  hinzugefügt indem Pater Gabriel als ein Athonit ins Kloster Lepavina übersiedelte.  Die spirituelle Dimension des Heiligen Berg Athos brachte  eine einzigartige Synthese in der modernen Zeit. Gegenwärtig ist die Arbeit von Pater Gabriel und das, was er bewirkt hat, in skizzenhafter Form dargestellt, aber ich denke, dass aus diesem Samen sich neue wichtige Impulse entwickeln werden.“

Außergewöhnlich gut besuchter Vortrag über Kloster Lepavina und die Internetmission von Pater Gabriel zeugt davon, dass der Abt des Klosters Lepavina den richtigen Weg gefunden hat, um die Herzen der Gläubigen Menschen zu bewegen, und vor allem die Herzen der jungen Menschen indem er die Vorteile der Internetkommunikation für die christlich-orthodoxe Mission nutzte. Neue Webseite des Klosters Lepavina wird in diesem Jahr die erste Dekade hinter sich haben. Als ein Instrument seiner Missionstätigkeit verwendet Pater Gabriel  den Radiosender  Mariä Verkündung. Facebook und Skype nutzt Pater Gabriel, um mit den geistigen Kindern in Kontakt zu treten. Die neuen Medien ermöglichten ihm die Kommunikation mit 15000 interaktiven Teilnehmern.

Nenad Badovinac, Projektmitarbeiter „Kloster Lepavina – Mission“:
„Die  Besucherzahl von 3000 Menschen, die täglich die Webseite des Klosters anklicken ist wirklich enorm.  Monatlich werden mehr als 2 Millionen Seiten geladen. Mit dieser Besucherzahl läßt sich keine Webseite geistiger Natur und mit kirchlichen Themen messen. Diese 2 Millionen Seiten werden durch 6000 Texte auf der Webseite definiert. Das ist ziemlich viel, und man könnte behaupten, dass sich auf der Webseite die ganze christliche Orthodoxie in Miniaturausgabe befindet.  Die Interessenten können hier alle geistigen Themen finden.“

Auf der Suche nach Rat, Trost; einer Antwort auf spirituelle Themen und Dilemmata, die den modernen Menschen bedrücken, wenden sich viele Menschen an Pater Gabriel. Geografische und sonstige Barrieren sind kein Hindernis für die moderne geistige Kommunikation inbesondere wenn sie zum Gemeinwohl praktiziert wird.

Nenad Badovinac, Projektmitarbeiter „Kloster Lepavina – Mission“:
„Pater Gabriel erkannte die Vorteile der Internetkommunikation sehr früh. Es handelt sich hierbei um zwei-Wege-Kommunikation.  Jeder Nutzer kann in einer interaktiven Art und Weise mit Pater Gabriel kommunizieren. So entstanden auch Bücher under dem Titel „Die geistigen Gespräche“. Junge Menschen wandten sich an Pater Gabriel, um mit ihm die geistigen Probleme zu klären. So konnte auch Pater Gabriel mit diesen jungen Menschen in Kommunikation treten. Wenn es kein Internet gäbe, wenn es diese Technologie nicht gäbe, wären den jungen Menschen solche wertvollen gesitigen Gespräche nicht verfügbar.“
Pater Gabriel ist einer der ältesten und wichtigsten Athoniten. Seine Tätigkeit umfasst auch die Schatzkammer der athonalen Erkenntnis.

Radomir Vučić, Projektmitarbeiter „Kloster Lepavina – Mission“:
„Pater Gabriel ist der Redakteur eines Blogs über den Heiligen Berg Athos. Das ist eine Ansammlung von Texten über das Lebens auf dem Heiligen Berg. Warum ist das wichtig? Als einer der ältesten Athoniten besitzt Pater Gabriel Erkenntnisse über das geistige Leben der Mönchsrepublik, die der breiten Öffentlichkeit bisher unbekannt waren. Diese Einsichten befinden sich in einer Grenzregion des kirchlichen Bewußtseins. Deshalb ist dieser Blog, möglicherweise einzigartig in der Welt. Außerdem ist da noch etwas wichtiges. Es handelt sich um einen essentiellen Wert für das serbische kulturelle Erbe; das ist das Erbe von Athos, das in Vermittlung von Pater Gabriel, mit den modernsten Technologien verbunden wird.  Zwei auf den ersten Blick divergente Aspekte verbinden sich. Etwas Uraltes  erfährt in kohärenter Weise eine Beziehung mit den modernen Trends. Es ist eine neue Synthese. Das ist einzigartig,  zugleich modellhaft und hat eine Form. Das ist somit ein Vorbild für die ganze Kirche und die Gemeinschaft im Allgemeinen. Das ist in Kollusion mit den Welttrends, den Gedanken und geistigen Dilemmata anderer Glaubensrichtungen und Traditionsgemeinschaften. Es handelt sich um die Frage wie kann das Moderne und das Ursprüngliche in ein einklingendes Kontinuum gebracht werden. „

Ein Drittel der Weltbevölkerung benutzt das Internet. Die Zahl der Nutzer wächst täglich. 45% der Nutzer sind unter 25. In Serbien haben gegenwärtig mehr als 40% der Bevölkerung einen Internetanschluss.  Diese Aussagen beweisen die Vision von Pater Gabriel. Er gehört zu den Ersten, die im Netz die Möglichkeit erkannt haben, das Wort Gottes zu verkünden. Täglich erhöht sich die Zahl der Menschen, die sich an ihn wenden.  Das verdeutlicht,  dass er den richtigen Weg gewählt hat, um anderen Menschen den richtigen Weg zu zeigen.

Übersetzung:    Radomir Vučić

*  *  *
 
Η τηλεόραση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, παρουσίασε το πρόγραμμα «Πνευματικές Γέφυρες» στις 18 Μαρτίου 2012.

Δημοσιογράφος: Teodora Vranjes
Διευθυντής φωτογραφίας: Sasa Jakovljevic

Για πάνω από μια δεκαετία ο πατήρ Γαβριήλ, Ηγούμενος του Μοναστηρίου της Λεπαβίνα, αποδεικνύει ότι το Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εγραλείο για τη διάδοση του λόγου του Θεού και του έργου της Ορθόδοξης Ιεραποστολής.

Το Μοναστήρι της Λεπαβίνα, που βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ, ιδρύθηκε το 1550 από έναν μοναχό που ήρθε από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου. Στα τέλη του δέκατου έβδομου αιώνα ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρης Arsenije III Carnojevic έζησε στο Μοναστήρι. Η αδελφότητα του Μοναστηριού ήταν υπό διωγμό για αιώνες και τελικά το 1943 αφανίστηκε μετά την καταστροφή από τον γερμανικό βομβαρδισμό.

Με την άφιξη του Μητροπολίτη Ιωάννη το 1977, οι δεσμοί του Μοναστηρίου της Λεπαβίνα και της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου αναβίωσαν και πάλι. Το 1984, ο πατήρ Γαβριήλ ήρθε στο Μοναστήρι, μαζί με τη θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Λεπαβίνα, η οποία χρονολογείται από το δέκατο έκτο αιώνα, ο Ηγούμενος Γαβριήλ είναι το σύμβολο του σημερινού Μοναστηριού.

Radomir Vucic - ο συνεργάτης του ιεραποστολικού έργου «Μοναστήρι της Λεπαβίνα»: Γεωγραφικά το μοναστήρι της Λεπαβίνα βρίσκεται στην «περιφέρεια» της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ωστόσο, έγινε το κέντρο χάρη στη θαυματουργή εικόνα και το πνευματικό έργο του πατέρα Γαβριήλ. Ιστορικά, η Λεπαβίνα βρίσκεται στο σταυροδρόμι των πνευματικών επιρροών την δυτική Ιουδαιο-χριστιανική θρησκεία και την Ορθοδοξία. Παρόλα αυτά στη σύγχρονη εποχή, ένας Αγιορείτης κατάφερε να συνθέσει τον ασυνήθιστο αυτό συνδυασμό, αν και αυτό είναι μόνο ένα δείγμα για το τι ο Πατέρας Γαβριήλ κάνει και τι μπορεί να επιτύχει. Απ’ αυτόν όμως τον σπόρο θεωρώ ότι ένα σημαντικό πνευματικό έργο μπορεί να αναδειχθεί.

Η διάλεξη για το Μοναστήρι της Λεπαβίνα και το ιεραποσολικό έργο του Πατέρα Γαβριήλ μέσα από το διαδίκτυο, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου στο Βελιγράδι, δείχνει ότι ο Ηγούμενος του μοναστηριού της Λεπαβίνα βρήκε τον σωστό τρόπο για να φτάσει στις καρδιές των πιστών, ιδιαίτερα των νέων, αξιοποιώντας την προβολή του ιεραποστολικού έργου μέσω του διαδικτίου. Η νέα ιστοσελίδα του Μοναστηριού σηματοδοτεί τη συμπλήρωση της δεκαετούς παρουσίας του Μοναστηριού στο διαδίκτυο. Ένα εργαλείο που βοηθάει τον πατέρα Γαβριήλ στις ιεροποστολικές δραστηριότητες είναι το διαδικτυακό ραδιόφωνο Blagovesti (το ραδιόφωνο τουΕυαγγελισμού). Χρησιμοποιεί το Facebook και το Skype για να ερχεται σε επαφή με τα πνευματικά του παιδιά, που του επέτρεπουν να επικοινωνεί διαδραστικά με 15.000 επισκέπτες.

Nenad Badovinac – συνεργάτης του ιεραποστολικού έργου «Μοναστήρι Λεπαβίνα»: η στατιστική λέει ότι περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες επισκέπτονται καθημερινά την ιστοσελίδα του Μοναστηριού. Αυτό είναι ένας τεράστιος αριθμός. Κατά τη διάρκεια ενός μήνα, ανεβάζουν στην ιστιοσελίδα του Πατέρα περισσότερα από 2 εκατομμύρια σχόλια και αυτός είναι ο αριθμός που δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα  πνευματικού περιεχομένου, με εκκλησιαστικό περιεχόμενο. Ο αριθμός των 2 εκατομμυρίων σχολίων σχετίζεται με τα 6.000 άρθρα, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Μοναστηριού. Μπορούμε να πούμε ότι όλη η Ορθοδοξία βρίσκεται σε μικρογραφία σ’ αυτήν την ιστοσελίδα. Οι άνθρωποι μπορούν να βρούν εδώ όλα τα πνευματικά θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Οι άνθρωποι οι οποίοι ψαχνούν συμβολές, παρηγοριά, πνευματική απάντηση στα διλήμματα και τα προβλήματα που βαρύνουν τον σύγχρονο πρόσωπο πιστοί, απευθύνονται στον πατέρα Γαβριήλ. Γεωγραφικά, όλοι οι άλλοι περιορισμοί παραμερίζονται από τα οφέλη της σύγχρονης εποκοινωνίας που χρησιμοποιήται για το κοινό καλό.

Nenad Badovinac – Ο πατήρ Γαβριήλ αναγνώρησε το πλεονέκτημα της επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, επειδή κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του διαδραστικά. Έτσι δημιούργησε το βιβλίο «Πνευματική Συζητήσεις», οπου οι νέοι ανέφεραν στον πατέρα τα πνευματικής φύσης προβλήματά τους, και ο αυτός μπορούσε να τους απαντήσει. Αν δεν υπήρχαν στο Διαδίκτυο, ή δεν υπάρχουν νέες τεχνολογίες, πολλοί νέοι άνθρωποι θα είχαν χάσει πολύτιμες πληροφορίες, όπως η «Πνευματική συνομιλίες» με τον πατέρα Γαβριήλ.

Ο πατέρας Γαβριήλ είναι ένας από τους παλαιότερους και σημαντικότερους Αγιορείτες, και η δραστηριότητά του και θησαυρός είναι η γνώση για το Άγιο Όρος.

Radomir Vucic: Ο πατέρας Γαβριήλ έχει ένα blog για το Άγιο Όρος το οποίο αποτελεί ένα μέρος των δραστηριοτήτων του. Το blog φιλοξενεί μια σειρά από άρθρα για το Άγιο Όρος. Γιατί είναι αυτό σημαντικό; Ο πατέρας Γαβριήλ είναι ένας από τους παλαιότερους Αγιορείτες, έχει εικόνα της ζωής του Αγίου Όρους, η οποία μπορεί να μην είναι γνωστή  στο ευρύ κοινό και στην εκκλησία σήμερα. Γι’αυτό μπορεί αυτό το blog να είναι μοναδικό στον κόσμο. Αν και φαινομενικά ανόμοια, συνδέει τη σερβική πολιτιστική κληρονομιά και την κληρονομιά του Αγίου Όρους με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Αυτό είναι κάτι το μοναδικό. Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο θα πρέπει να υιοθετηθεί από ολόκληρη την Εκκλησία και γενικότερα την κοινότητα. Και αυτό γιατί ακολουθεί τις παγκόσμιες τάσεις και επιτρέπει την έκφραση πνευματικών διλημμάτων και την ανταλλαγή σκέψεων με σύγχρονες και παραδοσιακές θρησκευτικές ομάδες.

Το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο και ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται καθημερινά. Οι νεότεροι των 25 χρονών αποτελούν το 45 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού, και στη Σερβία περισσότερα από το 40 τοις εκατό των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι στατιστικοί αυτοί δείκτες μαρτυρούν το ιεραποστολικό έργο του πατέρα Γαβριήλ, ο οποίος ήταν μεταξύ των πρώτων που διέγνωσε την δυνατότητα διάδοσης του λόγου του θεού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ημερήσια αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που επικοινωνούν μαζί του δίχνει ότι διάλεξε  ευκαιρία να διαδώσουν το λόγο του Θεού. Η καθημερινή αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που έχουν επαφή με αυτόν, δείχνει ότι επέλεξε το σωστό τρόπο για να δείχνει στους άλλους τον σωστό δρόμο.

Μετάφραση: Jelena Πουλοπούλου
 
*  *  *
 

Pomaže Bog, oče, blagoslovite!
U ovom prilogu na Bosanskoj televiziji u okviru emisije „Duhovni mostovi“ između ostalog prikazan je i Vaš duhovni misionarski rad u okviru Srpske Pravoslavne Crkve. Brat Radomir Vučić  je slušaocima podvukao značaj korišćenja modernih tehologija na polju širenja Reči Božije i veliku mogućnost Interneta, kojim se Vi, oče, profesionalno služite. I, odista, u blogu „Svetogorsko nasleđe“ , koji je, kako kaže brat Radomir „jedinstven  u svetu“, Vi tako znalački odabirate informacije, priloge, teme i fotografije sa Svete Gore Atonske, tog čudesnog Vrta Carice Nebeske,  i sve to sakupljate na jedno mesto,pod  jedan krov, da taj materijal sada ima neprocenjivu vrednost.  Brat Nenad Badovinac iznosi statističke podatke gde se vidi posećenost ovih priloga, gde broj poseta premašuje 2 miliona. Šta  reći kad  Jevanđelje kaže: „Idite i propovedajte Reč Božiju po celom svetu“. Ko ima uši neka čuje...!

Sestra Tankosava
Damjanović
19.03.2012.

*  *  *

Kada je ličnost o.Gavrila u pitanju sve što čusmo i vidjesmo se podrazumjeva jer Gospod kroz njega čini.Ja Ga molim da ga uvijek čuva ,,,,   hvala oče Gavrilo!        
sestra Dragica

*  *  *


Pomaže Bog dragi oče Gavrilo, blagoslovite
Slušajući prilog  o manastiru Lepavina i Vašem internet misionarenju  u emisiji „ DUHOVNI MOSTOVI “  na BHTV : nisam mogla suze skriti jer su same pošle-od radosti i sreće , kako se zaista mostovi grade , koje stručno projektujete i gradite, najsvremenijim metodama i internet tehnologijama,  VAŠIM  NEPRESTANIM RADOM I TRUDOM NA NJIVI GOSPODNJOJ. Hvala Vam za sve , neka Vas dragi Gospod nagradi i čuva –kao našeg posebnog i najdražeg „učitelja“ kako se mostovi grade i stiže do spasenja!
sestra Stana Meseldžija

*  *  *
Pomaže Bog, oče blagoslovite.
Pogledala sam insert iz emisije "Duhovni mostovi." Kratko ali lepo je predstavljena Vaša misionarska delatnost. Sve rečeno uliva poštovanje i divljenje. Statistika je impozantna - 2,000 000 učitavanja manastirskih web stranica mesečno i 15,000 ljudi koji svakodnevno prate Vaš rad! Kao jedna od njih želim da zablagodarim Bogu što, u današnjem vremenu, postoji neko ko na ovakav, savremen način, rušeći vremenkse i prostorne barijere, ojačava našu vezu sa Pravoslavnom crkvom, uči nas i duhovno vaskrsava . Želim Vam još mnogo novih misionarskih "projekata," podjednako dušekorisnih i uspešnih!
Svako dobro,
sestra Bojana Srbljak


KOMENTARI SA FEJSBUK PROFILA O.GAVRILA

o.Gavrilo
Prilog o manastiru Lepavina i internet misionarenju arhimandrita Gavrila (Vučković) u emisiji "DUHOVNI MOSTOVI" na BHTV:
http://www.manastir-lepavina.org/vijest.php?id=6066
Saša Lazić
Duhovni mostovi koji spajaju žedna srca sa izvorom koji ne presušuje...
Olivera Oliveravera Radovanovic
Predobri Oce Gavrilo Blagoslovite mene gresnu , hvala vam Oce na svakoj reci koju upucujete nama gresnima svaka je na Spasenje , Hvala Bogu
Milanka Pandurevic
duhovni mostovi koji nas vode ka spasenju........
NemanjaiDanijela Mladenovic
Mnoge se strvari saznadoše, mnoge se Hristove reči obznaniše, mnoge se duše ljudske očistiše i u očev molitveni zagrljaj padoše. / Ni sav pesak na zemlji, ni sva rosa na travi, ne mogu izbrojati zahvalne uzdahe čeda za oca Gavrila koji Boga Oca u Trojici slavi. / Neka se slavi Gospod Hristos sa Presvetom Majkom i Svetima Svojim, nek narodi večno Aksios kliču, za oca Gavrila čije semenke ljubavi, uz Božju pomoć, niču.


Pročitano: 36292 puta